Shree Boudhanath Area Development Committee

Past Committee

नाम : श्री चण्द्रमान लामा
पद : अध्यक्ष

नाम : श्री कुमार तामाङ
पद : सदस्य

नाम : श्री मोहन कुमार लामा
पद : सदस्य

नाम : श्री निमा तेन्दी शेर्पा
पद : सदस्य

नाम : श्री मजेन्द्र सिहं
पद : सदस्य

नाम : श्री माया दोलमा लामा
पद : सदस्य

नाम : श्री युवराज लामा
पद : प्रमुख सल्लाहकार
फोन : ९८५१०२३९०१


नाम : श्री कुन्साङ लामा
पद : कानूनी सल्लाहकार
फोन : ९८५१०९६३४८


नाम : श्री खेन्पो दोर्जे लामा
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८४१२३७०९०


नाम : श्री तोर्चे गुरुङ (से नम्खा दार्जे)
पद : सल्लाहकार


नाम : श्री देव कुमार लामा
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८५१०६३९२५


नाम : श्री इन्द्र लामा
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८५१०७५५७०


नाम : श्री नयन कुमार लामा
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८१८४३९१००


नाम : श्री कुमार लामा (टासी)
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८५१२४३३४४


नाम : श्री कृष्ण राई
पद : प्रतिनिधि सभा सदस्य, का.क्षेनं.३


नाम : श्री दीपेन्द्र लामा
पद : अध्यक्ष वडा नं.६, कार्यालय


प्रतिनिधि : गृह मन्त्रालय


प्रतिनिधि : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय


प्रतिनिधि : भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय


प्रतिनिधि : भौतिक पूर्वाधारतथा यातायात.व्यवस्था मन्त्रालय


प्रतिनिधि : काठमाण्डौ महानगरपालिका


प्रतिनिधि : वातावरण तथा वित्तान प्रविधि मन्त्रालय


नाम : श्री राजकुमार लामा
पद : अध्यक्ष
फोन : ९८५१२४८८४१, ९८०३५८५१०४


नाम : श्री कुयाङ छुयाङ दार्जे लामा
पद : कार्यकारी निर्देशक
फोन : ९८५१०७७२६४, ९८५१२३९०५१


नाम : श्री विसन कुमार लामा
पद : सदस्य
फोन : ९८५१०४६८२१, ९८०८३२९७७७


नाम : श्री ङिमा तेण्डी शेर्पा
पद : सदस्य
फोन : ९८४१३४४८३४/h3>


नाम : श्री चन्दु लामा
पद : सदस्य
फोन : ९८१३१३०४३२


नाम : श्री हिराकाजी लामा
पद : सदस्य
फोन : ९८४१५६५२५८, ९८०८१९७८७८


नाम : श्री मंगलसिं लामा बल
पद : सदस्य
फोन : ९८४९४८०९१६


नाम : श्री युवराज लामा
पद : प्रमुख सल्लाहकार
फोन : ९८५१०२३९०१


नाम : श्री कुन्साङ लामा
पद : कानूनी सल्लाहकार
फोन : ९८५१०९६३४८


नाम : श्री खेन्पो दोर्जे लामा
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८४१२३७०९०


नाम : श्री तोर्चे गुरुङ (से नम्खा दार्जे)
पद : सल्लाहकार


नाम : श्री देव कुमार लामा
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८५१०६३९२५


नाम : श्री इन्द्र लामा
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८५१०७५५७०


नाम : श्री नयन कुमार लामा
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८१८४३९१००


नाम : श्री कुमार लामा (टासी)
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८५१२४३३४४


नाम : श्री कृष्ण राई
पद : प्रतिनिधि सभा सदस्य, का.क्षेनं.३


नाम : श्री दीपेन्द्र लामा
पद : अध्यक्ष वडा नं.६, कार्यालय


प्रतिनिधि : गृह मन्त्रालय


प्रतिनिधि : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय


प्रतिनिधि : भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय


प्रतिनिधि : भौतिक पूर्वाधारतथा यातायात.व्यवस्था मन्त्रालय


प्रतिनिधि : काठमाण्डौ महानगरपालिका


प्रतिनिधि : वातावरण तथा वित्तान प्रविधि मन्त्रालय