बौद्ध महास्तूपको मण्डला मर्मत कार्य

का.म.पा. वडा नं. ६, बौद्ध स्थित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध महास्तूपको मण्डला मर्मत कार्य गर्न प्राविधिक लागत इष्टिमेट रु. ४,९०,८२१.९० (अक्षरुपी चार लाख नब्बे हजार आठ सय एकबाई रुपैयाँ चौतीस पैसा) (मु.अ.कर समेत) को कार्य गर्न श्री वौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति र रत्न निर्माण सेवा बीच मिति २०७५÷१२÷२१ सम्झौता गरी मण्डला ममत कार्य सुचारु गरेको केही फोटोहरु :