बौद्ध स्तूप प्रवेशद्वारमा रङ्गरोगन

का.म.पा. वडा नं. ६, बौद्ध स्थित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध स्तूप प्रवेशद्वारमा रङ्गरोगन तथा मर्मतको प्राविधि लागत ईष्टिमेट रु. ४,९१,९४१.६७ (अक्षरुपी चार लाख एकान्नब्बे हजार नौ सय एकचालीस रुपैयाँ सट्सठी पैसा) (मु.अ.कर समेत) को कार्य गर्न श्री बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति र त्रिरत्न बुद्ध कला उध्योग बीच मिति २०७५-१२-११ मा सम्झौता भई बौद्ध महास्तूप प्रवेशद्वारमा रङ्गरोगन तथा मर्मत कार्य सुचारु गरेको केही फोटोहरु :